skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN EN
CONDITIES VAN CANDID GROEP


HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
DEFINITIES
CANDID: Candid Group B.V., een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht,
statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Johan van
Hasseltweg 27, 1021 KN Amsterdam, ingeschreven in het
Nederlandse handelsregister onder nummer 34289214.
Diensten: alle diensten en werkzaamheden die worden
verricht in het kader van de tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst conform deze
Algemene Voorwaarden.
Materialen: alle informatie, verslagen, documentatie,
rapporten, werken, adviezen, software, bron- of
computercodes of andere materialen, waaronder analyses,
presentaties, ontwerpen en offertes, die door
Opdrachtnemer, CANDID of een van haar
dochterondernemingen in het kader van een Opdracht zijn
ontwikkeld of verstrekt in digitale vorm of op papier;
Opdrachtgever: de partij die de Opdracht tot het
verrichten van Diensten heeft verstrekt.
Opdrachtnemer: de rechtspersoon die een
dochteronderneming is van en onder zeggenschap staat
van CANDID, die is ingeschakeld voor het verrichten van
de Diensten en de Overeenkomst met de Opdrachtgever
heeft gesloten.
Overeenkomst, Opdracht of Opdracht: de
overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt ten
behoeve van Opdrachtgever Diensten te verrichten.

1 TOEPASSINGSGEBIED
1.1 Toepasselijkheid: Deze Algemene Voorwaarden zijn
van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte
of te verrichten Diensten.
1.2 Afwijkingen: Afwijkingen van deze Algemene
Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze
door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.

2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 Totstandkoming: De Overeenkomst komt tot stand
op het moment dat Opdrachtnemer in het bezit is van de
opdrachtbevestiging of de aan Opdrachtgever
toegezonden en door Opdrachtgever mede voor akkoord
ondertekende Overeenkomst.
2.2 Vertegenwoordiging: De in artikel 2.1 bedoelde
opdrachtbevestiging is gebaseerd op de informatie die
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verstrekt en
wordt geacht een juiste en volledige weergave te zijn van
hetgeen tussen partijen is overeengekomen.
2.3 Duur: De Overeenkomst geldt voor de tussen partijen
overeengekomen duur. De Overeenkomst eindigt door
(tussentijdse) beëindiging en/of voltooiing van de
Diensten. Specifieke termijn(en) waarbinnen de Diensten
dienen te zijn voltooid, gelden slechts als fatale termijn
indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden schriftelijk
in de Overeenkomst is overeengekomen.
2.4 Elektronisch: Het is partijen toegestaan de
Overeenkomst en alle aanpassingen daarvan elektronisch
te ondertekenen. Daarnaast is het elke partij toegestaan
een ander exemplaar van hetzelfde document te
ondertekenen.
2.5 Wijzigingen: Wijzigingen in de Overeenkomst dienen
door beide partijen schriftelijk te worden afgetekend.

3 INFORMATIE
3.1 Informatieverschaffing door Opdrachtgever:
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer onverwijld alle
informatie, (hulp)materialen en bijstand (daaronder
begrepen toegang tot documenten, systemen, gebouwen
en personen) verschaffen of doen verschaffen, welke
Opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct
uitvoeren van de Overeenkomst of krachtens de wet
verplicht is te verkrijgen. De informatie dient te worden
verstrekt in de vorm en op de wijze als door
Opdrachtnemer verzocht. Indien Opdrachtgever nalaat de
informatie (tijdig) te verstrekken, is Opdrachtnemer
bevoegd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst
met onmiddellijke ingang op te schorten.
3.2 Eigen initiatief Opdrachtgever: Voorts dient
Opdrachtgever uit eigen beweging Opdrachtnemer tijdig
alle informatie te verstrekken waarvan Opdrachtgever
weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van
belang of nuttig is voor een correcte uitvoering van de
Overeenkomst.
3.3 Betrouwbare informatie door Opdrachtgever:
Opdrachtnemer mag verwachten dat de door haar
ontvangen informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook
indien deze van derden afkomstig is.
3.4 Niet verstrekken van informatie door
Opdrachtgever: Indien de uitvoering van de
Overeenkomst wordt vertraagd doordat de Opdrachtgever
zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 3.1 en 3.2 niet
nakomt of doordat de door hem verstrekte informatie
onjuist, onvolledig of onbetrouwbaar blijkt te zijn, komen
de uit deze vertraging voortvloeiende kosten voor rekening
van de Opdrachtgever en heeft de Opdrachtnemer het
recht om voor de daaruit voortvloeiende extra Diensten
een vergoeding in rekening te brengen, terwijl de
Opdrachtnemer tevens bevoegd is om de verdere
uitvoering van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
op te schorten.
3.5 Verantwoordelijkheid Opdrachtgever:
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle
managementbeslissingen met betrekking tot de
Overeenkomst en het gebruik en/of de implementatie van
de uitkomsten van de Overeenkomst, alsmede voor de
beoordeling of de Overeenkomst passend is voor haar
doel.

4 UITVOERING VAN DIENSTEN
4.1 Goed opdrachtnemer: Opdrachtnemer zal de
Diensten verrichten overeenkomstig de tussen partijen in
de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden
gemaakte afspraken, naar beste inzicht en vermogen en
met de zorgvuldigheid die een goed opdrachtnemer
betaamt. Opdrachtnemer garandeert echter niet dat een
bepaald resultaat zal worden bereikt. Opdrachtnemer voert
de Diensten uit als onafhankelijke opdrachtnemer en niet
als werknemer, agent of partner van Opdrachtgever of in
de vorm van een joint venture. Partijen zijn niet
gerechtigd, bevoegd of geautoriseerd om de andere partij
op enigerlei wijze te binden, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
4.2 Wijze van uitvoering: Opdrachtnemer bepaalt
welke persoon of personen uit zijn organisatie een
Opdracht uitvoert of uitvoeren, waarbij het bepaalde in de
artikelen 403 lid 2, 404, 407 lid 2 en 409 Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is. Opdrachtnemer
bepaalt voorts op welke wijze en met welke middelen de
Opdracht wordt uitgevoerd.
4.3 Uitbesteding: Het is Opdrachtnemer toegestaan om
delen van de Diensten in het kader van de Overeenkomst
uit te besteden, hetzij aan andere dochterondernemingen
van CANDID, hetzij aan andere derde dienstverleners.
Uitsluitend Opdrachtnemer is echter jegens Opdrachtgever
verantwoordelijk voor (de uitvoering van) de Diensten en
de overige verplichtingen op grond van de Overeenkomst.
4.4 Streeftermijnen: De door Opdrachtnemer
opgegeven termijnen voor het verrichten van de Diensten
zijn steeds streeftermijnen, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen of uit de aard, inhoud of
strekking van de Diensten voortvloeit dat deze termijnen
fatale termijnen zijn.
4.5 Aanvullende instructies: Indien tijdens de
uitvoering van de Overeenkomst Diensten zijn verricht die
aanvullend zijn op of afwijken van de instructies of de
Opdracht, rechtvaardigen de aantekeningen met
betrekking tot die Diensten in de administratie van
Opdrachtnemer het vermoeden dat die Diensten zijn
verricht krachtens aanvullende instructies en vallend onder
de Opdracht, mits die aantekeningen (onder meer)
betrekking hebben op overleg dat tussen Opdrachtnemer
en Opdrachtgever (mede) met betrekking tot voornoemde
Diensten is gevoerd.

5 GEHEIMHOUDING
5.1 Geheimhouding: Partijen mogen de inhoud en het
bestaan van de Overeenkomst niet aan derden bekend
maken. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding en
vertrouwelijkheid van alle gegevens die zij in het kader
van de uitvoering van de Overeenkomst hebben verkregen
en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of
redelijkerwijs behoren te kennen.
5.2 Uitsluitingen van openbaarmaking: In afwijking
van artikel 5. 1 is het elke partij echter toegestaan
dergelijke informatie openbaar te maken indien deze
informatie: (i) algemeen bekend is of wordt door andere
oorzaken dan het niet naleven van de Overeenkomst; (ii)
vervolgens door een van de partijen wordt ontvangen van
een derde partij die, voor zover de ontvanger bekend, met
betrekking tot die informatie geen geheimhoudingsplicht
heeft jegens de bekendmakende partij; (iii) reeds bekend
was bij de ontvanger op het moment van openbaarmaking
of vervolgens zelfstandig tot stand is gekomen; (iv) indien
noodzakelijk openbaar wordt gemaakt om de rechten van
de ontvanger onder de Overeenkomst te handhaven; (v)
openbaar moet worden gemaakt op grond van de
toepasselijke wetgeving, rechtsregel of
beroepsregelgeving; (vi) relevant is in een (gerechtelijke)
procedure waarin een van de partijen namens zichzelf
optreedt.
5.3 Gebruik van informatie: Opdrachtnemer mag, met
inachtneming van de toepasselijke wetgeving, informatie
van of over Opdrachtgever verstrekken aan, verkrijgen van
en delen met CANDID en haar dochterondernemingen, en
andere dienstverleners, die deze informatie vervolgens
mogen verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan of
anderszins verwerken voor doeleinden die verband houden
met: (i) uitvoering van de Overeenkomst; (ii) naleving van
de op Opdrachtnemer van toepassing zijnde toezichteisen
en wettelijke verplichtingen; (iii) voorkoming van
belangenconflicten; (iv) risicobeheer en
kwaliteitsbeoordelingen van en door Opdrachtnemer en
CANDID; (v) interne boekhoudkundige en administratieve
doeleinden van Opdrachtnemer en CANDID; (vi)
verbetering van bestaande diensten en ontwikkeling van
nieuwe diensten door Opdrachtnemer en CANDID; (vii) ITdoeleinden,
waaronder onvindbaar en geanonimiseerd
gebruik in het kader van het opstellen, nastreven of
onderhouden van best practices, statistieken, onderzoek
en/of benchmarkstudies.
5.4 Periode: De plichten tot geheimhouding en nietopenbaarmaking
die voortvloeien uit de Overeenkomst
blijven van kracht voor onbepaalde tijd na beëindiging van
de Overeenkomst.

6 INTELLECTUEEL EIGENDOM
6.1 Geen overdracht: De uitvoering van de
Overeenkomst door Opdrachtnemer leidt niet tevens tot
overdracht van intellectuele eigendomsrechten van
Opdrachtnemer. Alle intellectuele eigendomsrechten die
ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van de
Overeenkomst komen toe aan Opdrachtnemer voor zover
deze rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Alle
intellectuele eigendomsrechten die reeds voor de
Overeenkomst bij Opdrachtgever berustten, blijven bij
Opdrachtgever berusten.
6.2 Gebruik van IE-rechten: Tenzij in de Overeenkomst
anders is bepaald, verleent Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever een gebruiksrecht met het oog op de
auteursrechten, databankrechten en/of andere
intellectuele eigendomsrechten die – op elke plaats en op
elk moment – kunnen worden uitgeoefend met betrekking
tot de resultaten van de verrichte Diensten. Dit
gebruiksrecht omvat elk gebruik van de Materialen en van
de Diensten binnen de grenzen van het doel waarvoor en
de personen voor wie deze Materialen zijn opgesteld. Het
gebruik van de Materialen en Diensten voor een ander
doel dan uiteengezet in de Overeenkomst, alsmede de
bekendmaking daarvan aan anderen dan degenen voor
wie deze resultaten in overeenstemming met de
Overeenkomst zijn opgesteld, is slechts toegestaan na
schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer verleent het gebruiksrecht uit de
overeenkomst kosteloos aan Opdrachtgever op het
moment dat dit recht ontstaat.

7 VERGOEDING
7.1 Berekening: Het honorarium voor de krachtens de
Overeenkomst te verrichten Diensten wordt berekend op
basis van de aan die Diensten bestede tijd
vermenigvuldigd met het door Opdrachtnemer
gehanteerde uurtarief, dan wel conform hetgeen partijen
op dit punt in de Overeenkomst zijn overeengekomen, en
is exclusief BTW. Tenzij partijen anders zijn
overeengekomen, zijn kosten die in het kader van de
Overeenkomst worden gemaakt – waaronder overhead- en
reiskosten en andere out-of-pocket kosten, alsmede
kosten van derden die bij de uitvoering van de
Overeenkomst zijn betrokken – niet in het honorarium
begrepen en worden deze afzonderlijk aan Opdrachtgever
in rekening gebracht. Het honorarium is verschuldigd voor
zover de Diensten zijn verricht. Het verschuldigde
honorarium is niet afhankelijk van de resultaten van de
krachtens de Overeenkomst verrichte Diensten.
7.2 Aanpassing: Indien na de totstandkoming van de
Overeenkomst doch voor de voltooiing van de Opdracht
een wijziging optreedt in lonen en/of kosten, is
Opdrachtnemer gerechtigd het honorarium
dienovereenkomstig aan te passen.
7.3 Prijsindexering: Opdrachtnemer mag jaarlijks per 1
januari het overeengekomen honorarium of budget
verhogen op basis van het dienstenprijsindexcijfer voor het
jaar waarin de Diensten zijn aangevangen (Dienst
start=100) zoals vastgesteld en gepubliceerd door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), tenzij in de
Overeenkomst anders is bepaald.
7.4 Periodieke facturering: Het honorarium, in
voorkomend geval vermeerderd met onkosten en
declaraties van bij de uitvoering van de Overeenkomst
betrokken derden, wordt periodiek en in beginsel
maandelijks aan Opdrachtgever in rekening gebracht,
tenzij partijen anders bepalen in de Overeenkomst.

8 BETALING EN FACTURERING
8.1 Valuta en termijn: Betaling door Opdrachtgever
dient te geschieden in Nederlandse valuta of voor
Opdrachtnemers met hoofdvestiging in het Verenigd
Koninkrijk en indien Opdrachtnemer een Britse
rechtspersoon is, in de valuta van het Verenigd Koninkrijk,
binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, zonder enige
aftrek, korting of verrekening, door middel van storting of
overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen
bankrekening, tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
8.2 Rente: Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel
8.1 genoemde termijn betaalt, is Opdrachtnemer
gerechtigd, zonder ingebrekestelling en onverminderd de
overige rechten van Opdrachtnemer, over de periode
vanaf de betalingstermijn als bedoeld in artikel 8.1 tot aan
de dag van algehele voldoening, aan Opdrachtgever de
wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
8.3 Incassokosten: Alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer
maakt in verband met het niet of niet tijdig nakomen door
Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen
ten laste van Opdrachtgever.
8.4 Beveiliging: Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd
van Opdrachtgever een redelijk voorschot of (aanvullende)
zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens
betalingsverplichtingen. Indien Opdrachtgever aan dit
verzoek niet of niet tijdig voldoet, is Opdrachtnemer
gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de
(verdere) uitvoering van de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang op te schorten, waarbij al hetgeen
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook
verschuldigd is, direct opeisbaar wordt.
8.5 Meerdere Opdrachtgevers: Indien de Opdracht
door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk wordt
verstrekt, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de
nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende
betalingsverplichtingen indien en zodra de Diensten ten
behoeve van hen gezamenlijk worden verricht.
8.6 Bewaring: Opdrachtnemer is gerechtigd
documenten, werken, materialen of bescheiden in de
ruimste zin des woords, vervaardigd, tot stand gebracht of
gewijzigd ten behoeve van Opdrachtgever onder zich te
houden totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst
verschuldigde bedragen heeft voldaan, dan wel de
Overeenkomst (tussentijds) heeft beëindigd, behoudens
indien en voor zover het belang van Opdrachtgever
zwaarder weegt dan dat van Opdrachtnemer.
8.7 Termijn: Indien Opdrachtgever vragen, klachten
heeft of een claim wenst in te dienen met betrekking tot
het factuurbedrag en/of de daarmee samenhangende door
Opdrachtnemer verrichte Diensten, dient hij deze
schriftelijk bij Opdrachtnemer in te dienen binnen dertig
(30) dagen na de factuurdatum met betrekking tot de
kwestie waarover hij vragen wenst te stellen of wenst te
claimen, dan wel binnen dertig (30) dagen na ontdekking
van de kwestie waarover hij vragen wenst te stellen of
wenst te claimen. In het laatste geval dient de Klant aan
te tonen dat hij de zaak die hij wenst te betwisten of te
vorderen redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.
8.8 Geen opschorting of verrekening: Opdrachtgever
is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen op te schorten
of te verrekenen op grond van vragen, klachten of claims.
Indien en voor zover de vraag, klacht of claim van
Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer
gegrond is, is Opdrachtnemer echter gerechtigd naar haar
keuze het factuurbedrag aan te passen, de betreffende
Diensten te verbeteren of te herhalen, dan wel een
gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren
zonder de Diensten verder te verrichten.
8.9 Verval: Indien de Opdrachtgever zijn vraag of
vordering niet binnen de in dit artikel genoemde termijnen
indient, vervallen al zijn rechten en vorderingen uit welke
hoofde dan ook ter zake van de zaak die hij binnen die
termijn heeft gevraagd, gevorderd of had kunnen vragen
of vorderen.

9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Omvang: Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk
voor schade geleden door Opdrachtgever (en aan
Opdrachtgever gelieerde partijen ten behoeve van wie
Diensten worden verricht) die het rechtstreekse gevolg is
van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van
de Overeenkomst (wanprestatie) of onrechtmatige daad,
dan wel anderszins krachtens het toepasselijke recht.
Voornoemde aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is
beperkt tot het bedrag van het honorarium dat
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening heeft
gebracht voor het verrichten van de Diensten waardoor de
schade is veroorzaakt, waarbij uitsluitend het honorarium
in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de
laatste zes (6) maanden waarin die Diensten zijn verricht
en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de
verzekeraar in het betreffende geval bereid is uit te keren.
CANDID noch een van haar andere
dochtermaatschappijen, anders dan Opdrachtnemer, kan
door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor
enige Diensten of verplichtingen of een tekortkoming
daarvan uit hoofde van de Overeenkomst of anderszins op
enigerlei wijze. Opdrachtnemer noch CANDID is
aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade of
verlies, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade
door te late levering, winstderving of verlies van
besparingen, inkomstenderving, verlies van goodwill of
reputatie, verlies of beschadiging van gegevens of
soortgelijke verliezen.
9.2 Informatie: Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
schade die is ontstaan doordat (i) Opdrachtgever niet
heeft voldaan aan zijn informatieplicht op grond van artikel
4.1 en 4.2, of doordat (ii) de door Opdrachtgever
verstrekte informatie onjuist, onvolledig of onbetrouwbaar
is gebleken.
9.3 Overmacht: Opdrachtnemer is niet gehouden tot het
nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch
krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze
Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien,
waarop Opdrachtnemer geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is
zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van Opdrachtnemer, van derden of van
Opdrachtgever worden daaronder begrepen.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat
Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
Indien de overmacht langer duurt dan vijfenveertig (45)
dagen is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden voor het gedeelte dat zij niet kan nakomen.
Partijen hebben geen recht op vergoeding van enige
geleden of te lijden schade als gevolg van de ontbinding
van de Overeenkomst in verband met overmacht.
9.4 Billijk aandeel: Indien Opdrachtnemer uit hoofde
van de Overeenkomst of anderszins in verband met de
Diensten jegens Opdrachtgever (of jegens andere aan
Opdrachtgever gelieerde partijen ten behoeve van wie
Diensten worden verricht) aansprakelijk is voor schade
waaraan ook andere personen hebben bijgedragen, is
Opdrachtnemer niet hoofdelijk maar hoogstens voor een
gelijk deel met die andere personen aansprakelijk. De
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval
beperkt tot dat deel van de totale schade dat redelijkerwijs
aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, uitgaande
van de mate waarin de aan Opdrachtnemer toe te rekenen
omstandigheden tot de schade hebben bijgedragen.
9.5 Beperking: Opdrachtnemer is steeds bevoegd de
schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken, te
verminderen of ongedaan te maken, waartoe
Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
9.6 Vrijwaring: Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer
voor aanspraken van derden ter zake van schade geleden
door die derden die verband houdt met of voortvloeit uit
de door Opdrachtnemer verrichte Diensten, tenzij
Opdrachtnemer voor die schade jegens Opdrachtgever
aansprakelijk is op grond van het bepaalde in dit artikel.
9.7 Periode: Opdrachtgever kan op een gebrek of
tekortkoming in de uitvoering van de Diensten geen
beroep meer doen, indien hij niet schriftelijk bij
Opdrachtnemer heeft geprotesteerd binnen een termijn
van drie (3) maanden nadat hij het gebrek of de
tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen
ontdekken.
9.8 Verhaal: De Opdrachtgever oefent zijn (eventuele)
vorderings- en verhaalsrechten met betrekking tot de
Diensten of anderszins voortvloeiend uit de Overeenkomst,
met inbegrip van verliezen en schadevergoedingen,
uitsluitend uit tegen de Opdrachtnemer en niet tegen
CANDID of een van haar andere dochterondernemingen,
anders dan de Opdrachtnemer, noch tegen de
(bestuurders van) aandeelhouders, directeuren,
functionarissen, partners of werknemers van CANDID.
CANDID of een van haar dochtermaatschappijen, niet
zijnde Opdrachtnemer of haar (bestuurders van)
aandeelhouders, directeuren, functionarissen, partners of
werknemers kunnen door Opdrachtgever niet aansprakelijk
worden gesteld voor enige vordering tot Diensten,
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, schade of
verliezen of anderszins op enigerlei wijze.

10 BEËINDIGING
10.1 Onbepaalde duur en vroegtijdige beëindiging:
Indien de Overeenkomst van onbepaalde tijd is, is ieder
der partijen te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op te
zeggen of te beëindigen, met inachtneming van een
opzegtermijn die onder de gegeven omstandigheden
redelijk is en behoudens eventuele schade. Als de
Opdrachtgever de Overeenkomst voor onbepaalde tijd
vroegtijdig en zonder reden wil beëindigen, heeft hij een
minimale opzegtermijn van drie (3) maanden. Indien er
sprake is van een materiële tekortkoming in de nakoming
en deze tekortkoming niet binnen een periode van
vijfenveertig (45) dagen na schriftelijke kennisgeving naar
tevredenheid van de andere partij substantieel is hersteld,
wordt de Overeenkomst voor onbepaalde tijd na
voornoemde periode beëindigd.
10.2 Bepaalde duur: Indien de Overeenkomst van
bepaalde tijd is, kan deze niet voor het einde van die
periode worden beëindigd, tenzij (i) er zwaarwegende
redenen (gewichtige redenen) zijn voor Opdrachtnemer
om de Overeenkomst voortijdig te beëindigen; of (ii)
partijen schriftelijk anders overeenkomen en met
inachtneming van het hierna in artikel 10.3, 10.4 en 10.5
bepaalde.
10.3 Onmiddellijke beëindiging: Opdrachtnemer kan
de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang
geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien (i)
Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid vaststelt dat
zij niet langer in staat is om de Diensten conform de
toepasselijke wetgeving of de geldende gedragsregels uit
te voeren, of indien (ii) na aanvaarding of voortzetting van
de Opdracht informatie aan het licht komt die, ware zij ten
tijde van de aanvaarding of voortzetting van de Opdracht
aan Opdrachtnemer bekend geweest, Opdrachtnemer de
Opdracht niet of gewijzigd zou hebben aanvaard of
voortgezet, tenzij Opdrachtnemer in staat is de
Overeenkomst met Opdrachtgever op adequate wijze aan
te passen, of indien (iii) zich een wijziging in de
zeggenschap over Opdrachtgever voordoet, waarna
Opdrachtnemer niet langer in staat is de Diensten te
verrichten vanwege een (potentieel) belangenconflict met
andere opdrachtgevers van CANDID en haar
dochtermaatschappijen. Opzegging dient schriftelijk te
geschieden.
10.4 Insolventie: In geval van liquidatie, faillissement,
surseance van betaling of onderdeel van een ingrijpende
schuldsanering van de Opdrachtgever kan Opdrachtnemer
de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en
zijn de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen
direct opeisbaar.
10.5 Kredietverzekering: Opdrachtnemer kan de
Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een
schriftelijke opzegtermijn van zeven (7) dagen, indien
Opdrachtnemer niet in staat is een kredietverzekering met
betrekking tot Opdrachtgever af te sluiten of in stand te
houden en/of Opdrachtgever niet in staat of bereid is een
voorschot te betalen of andere passende garanties te
verstrekken. Partijen komen overeen dat Opdrachtnemer
gedurende voornoemde periode gerechtigd is al haar
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
automatisch op te schorten, zonder tot enige
schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.
10.6 Betaling tot wederopzegging: Indien de
Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, is
Opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het tot
aan de beëindiging van de Diensten verschuldigde
honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met de in
artikel 8 bedoelde kosten en kosten van bij de Opdracht
ingeschakelde derden of uitbesteding, zonder enig recht
op verrekening.
10.7 Geen herroeping of vernietiging: Behoudens
voor zover uitdrukkelijk schriftelijk bepaald in de
Overeenkomst, sluit elke partij het recht uit of doet
onherroepelijk afstand van het recht om de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden (ontbinden) of te
vernietigen (vernietigen), om zich geheel of gedeeltelijk te
beroepen op artikel 6:265 e.v. BW door middel van een
buitengerechtelijke verklaring of om de gehele of
gedeeltelijke ontbinding of vernietiging van de
Overeenkomst in rechte te vragen of te vorderen. Voorts
doen partijen geheel of gedeeltelijk afstand van hun
eventuele rechten om wijziging van de Overeenkomst te
vorderen op grond van artikel 6:230 BW.
10.8 Teruggave: Bij een voortijdige beëindiging of einde
van de Opdracht zullen alle materialen, documenten en
bescheiden die betrekking hebben op Opdrachtnemer of
CANDID of een van haar dochterondernemingen en die in
verband met de Opdracht aan Opdrachtgever zijn
verstrekt, aan Opdrachtnemer worden geretourneerd en
zal Opdrachtgever geen kopieën van deze materialen,
documenten en bescheiden behouden, behoudens die
welke betrekking hebben op de verrichte en betaalde
Diensten.

11 WIJZIGING VAN ALGEMENE
VOORWAARDEN
11.1 Wijziging: Opdrachtnemer is bevoegd deze
Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door
Opdrachtnemer gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen
voor Opdrachtgever van toepassing zijn nadat dertig (30)
dagen zijn verstreken nadat Opdrachtgever schriftelijk van
deze wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij
Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan
Opdrachtnemer kenbaar maakt tegen de wijziging bezwaar
te hebben. In dat laatste geval is Opdrachtgever bevoegd
de Overeenkomst op te zeggen met ingang van het
moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden op
de Overeenkomst van toepassing zouden worden, echter
uitsluitend indien de wijziging een substantiële verzwaring
inhoudt van de verplichtingen van Opdrachtgever uit
hoofde van de Overeenkomst. Opzegging dient schriftelijk
te geschieden.
11.2 Bezwaren: Indien de Opdrachtgever tijdig zijn
bezwaren tegen de wijziging kenbaar heeft gemaakt,
zonder de Overeenkomst rechtsgeldig te hebben
opgezegd, blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden
tussen partijen van kracht totdat de Opdracht is voltooid of
de Overeenkomst is beëindigd, doch maximaal tot zes (6)
maanden na afloop van voornoemde periode van dertig
(30) dagen. Als de Overeenkomst daarna voortduurt, zijn
vanaf dat moment de gewijzigde Algemene Voorwaarden
van toepassing.

12 OVERIGE
12.1 Toepasselijk recht: Op alle rechtsbetrekkingen
(zowel contractuele als buitencontractuele) tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever die voortvloeien uit de
Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen: Alle geschillen die verband houden met
de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het Arrondissement
Amsterdam, Nederland, tenzij bepalingen van dwingend
recht zich hiertegen verzetten.
12.3 Titels: De opschriften of titels van de artikelen in
deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld om
de leesbaarheid te vergroten. Er kunnen geen rechten aan
worden ontleend.
12.4 No-hire: Opdrachtgever zal bij de uitvoering van de
Diensten betrokken werknemers van Opdrachtnemer niet
in dienst nemen dan wel trachten te bewegen om direct of
indirect tijdelijk of permanent bij Opdrachtgever in dienst
te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van
Opdrachtgever, al dan niet in dienstbetrekking,
werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van
de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en
gedurende een aansluitende periode van twaalf (12)
maanden.
12.5 Scheidbaarheid: Indien blijkt dat enige bepaling
van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onrechtmatig,
ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de
overige bepalingen onverminderd van kracht.
12.6 Overdracht: Geen enkele partij mag zijn rechten uit
hoofde van deze voorwaarden of de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk overdragen aan een persoon zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere
partij, met dien verstande dat Opdrachtnemer zonder
toestemming zijn rechten uit hoofde van deze
voorwaarden en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
mag overdragen (waaronder verpanding) aan een aan
hem gelieerde onderneming waarover hij zeggenschap
heeft of aan een rechtsopvolger of aan een van zijn
financieringspartijen.
12.7 Gebruik van namen: Het is geen der partijen
toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de
andere partij de naam, het logo of het handelsmerk van de
andere partij te gebruiken of daar in het openbaar naar te
verwijzen, met dien verstande dat het Opdrachtnemer is
toegestaan de naam van Opdrachtgever te gebruiken ter
identificatie als een van haar opdrachtgevers.
12.8 Werkruimte: Indien (medewerkers van)
Opdrachtnemer Diensten dienen te verrichten op het
terrein van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever een
geschikte werkruimte ter beschikking stellen die voldoet
aan de Arbowet en de beleidsregels van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Kantoren en
Computerwerkplekken.
12.9 Voertaal: In geval van discrepanties tussen de
Engelstalige Algemene Voorwaarden en de
Nederlandstalige versie, prevaleert de Nederlandstalige
versie en is de Nederlandse interpretatie van juridische
terminologie doorslaggevend.

HOOFDSTUK 2 HOSTINGDIENSTEN
De specifieke bepalingen in dit hoofdstuk zijn, naast de
algemene bepalingen, van toepassing indien en voor zover
Opdrachtnemer hostingdiensten verleent aan
Opdrachtgever. Indien de specifieke bepalingen afwijken
van de algemene bepalingen, prevaleren deze specifieke
bepalingen.
1 Opslag en toegang: Van hostingdiensten is
sprake indien Opdrachtnemer ten behoeve van
Opdrachtgever gegevens (waaronder persoonsgegevens)
opslaat en deze gegevens via internet voor Opdrachtgever
toegankelijk worden gemaakt.
2 Geen garantie: Opdrachtnemer garandeert
niet de beschikbaarheid, prestaties of toegankelijkheid van
haar systemen zonder onderbreking in verband met haar
hostingdiensten.
3 Opschorten: Indien en voor zover
Opdrachtnemer dit nodig acht, staat het Opdrachtnemer
vrij de toegang tot haar hostingdiensten op te schorten,
haar systemen ontoegankelijk te maken en/of buiten
gebruik te stellen indien dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doorvoeren
van verbeteringen of het waarborgen van de veiligheid van
de hostingdiensten.
4 Back-up: Opdrachtnemer is niet verplicht backups
te maken van alle gegevens die door Opdrachtgever
op de systemen van Opdrachtnemer zijn opgeslagen.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van
back-ups met de frequentie die Opdrachtgever adequaat
acht.
5 Uitsluiting: Aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer of CANDID voor schade als gevolg van
dataverlies of corruptie in verband met haar
hostingdiensten is uitgesloten.

HOOFDSTUK 3 DETACHERINGSDIENSTEN
De specifieke bepalingen in dit hoofdstuk zijn, naast de
algemene bepalingen, van toepassing indien en voor zover
Opdrachtnemer detacheringsdiensten verricht ten behoeve
van Opdrachtgever, waaronder begrepen een werknemer
van Opdrachtnemer die werkzaamheden verricht ten
behoeve van, met en onder leiding- en toezicht van
Opdrachtgever. Indien de specifieke bepalingen afwijken
van de Algemene Voorwaarden, prevaleren deze specifieke
bepalingen.
1 Openbaarmaking: Opdrachtgever is gehouden
Opdrachtnemer volledig te informeren over alle relevante
arbeidsvoorwaarden die Opdrachtgever hanteert ten
aanzien van functies die vergelijkbaar zijn met de functie
waarvoor de medewerker van Opdrachtnemer bij
Opdrachtgever is gedetacheerd, teneinde te
bewerkstelligen dat de medewerker van Opdrachtnemer
ten minste gelijk wordt beloond voor zijn werkzaamheden
bij Opdrachtgever.
2 Vrijwaring: Indien en voor zover
Opdrachtgever niet aan zijn mededelingsplicht voldoet,
vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer op eerste verzoek
tegen alle acties of claims van de werknemer(s) van
Opdrachtnemer, de belastingdienst en het toepasselijke
UWV, inclusief alle daarmee verband houdende kosten
(voor onder meer juridisch en fiscaal advies) die
Opdrachtnemer maakt.
3 Verzekering: Opdrachtgever is verplicht om,
voordat de medewerker van Opdrachtnemer zijn/haar
werkzaamheden bij Opdrachtgever aanvangt, het bewijs
van de afgesloten beroeps- of
ongevallenaansprakelijkheidsverzekering te overleggen en
deze verzekering gedurende het dienstverband van de
medewerker van Opdrachtnemer in stand te houden en de
verschuldigde premies telkens stipt te voldoen.
4 Honorarium: Opdrachtnemer maakt kosten in
verband met de dienstverlening en inzet van zijn
personeel. Deze kosten kunnen bestaan uit
wervingskosten, opleidingskosten en soortgelijke of
aanverwante kosten, alsmede de voor een gezonde
bedrijfsvoering noodzakelijke winstopslag. Opdrachtgever
is derhalve een honorarium verschuldigd aan
Opdrachtnemer indien Opdrachtgever tussentijds of
binnen zes (6) maanden nadat Opdrachtnemer
werknemer(s) ter beschikking heeft (hebben) gesteld aan
Opdrachtgever, een dienstverband aangaat met (een)
werknemer(s) van Opdrachtnemer, dan wel indien en voor
zover de werknemer(s) van Opdrachtnemer ten behoeve
van Opdrachtgever of vennootschappen waarmee
Opdrachtgever binnen een groep (zijnde een Event)
samenwerkt, direct of indirect, en al dan niet tegen
betaling, werkzaamheden en/of activiteiten heeft (hebben)
verricht, een en ander in de ruimste zin des woords.
5 Introductie: Onverminderd het bepaalde in
artikel 4 is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tevens een
vergoeding verschuldigd indien een (aspirant-)medewerker
door Opdrachtnemer op enigerlei wijze bij Opdrachtgever
als aspirant-medewerker is geïntroduceerd en
Opdrachtgever met de betreffende (aspirant-)medewerker
een rechtstreeks dienstverband is aangegaan, binnen een
periode van maximaal zes (6) maanden daarna dan wel
indien en voor zover de (aspirant) medewerker direct,
indirect of via derden werkzaamheden en/of activiteiten
heeft verricht voor Opdrachtgever, zonder dat
Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot overeenstemming
zijn gekomen over het uurtarief en zonder dat
Opdrachtnemer de (aspirant) medewerker ter beschikking
heeft gesteld aan Opdrachtgever.

HOOFDSTUK 4 MEDIAPLAATSING
De specifieke bepalingen in dit hoofdstuk zijn, naast de
algemene bepalingen, van toepassing indien en voor zover
Opdrachtnemer Mediaplaatsing verricht ten behoeve van
Opdrachtgever. Indien de specifieke bepalingen afwijken
van de algemene bepalingen, prevaleren deze specifieke
bepalingen.
DEFINITIES
Handling: de administratieve afhandeling en facturatie
met de Media exploitant, alsmede alle door
Opdrachtnemer zelf verrichte en daarmee verband
houdende werkzaamheden, doch exclusief de feitelijke
uitvoering van de Mediaplaatsing door de Media exploitant.
Handling Fee: de door Opdrachtgever verschuldigde
vergoeding voor de Handling.
Media: gedrukte, audiovisuele, auditieve en digitale
media, alles in de ruimste zin des woords.
Media Exploitant: het bedrijf dat Media exploiteert om
Mediaplaatsingen te creëren.
Media Sales: het totale bedrag dat door een Media
exploitant in rekening wordt gebracht in verband met een
Mediaplaatsing.
Mediaplaatsing: een advertentie of campagne die in het
kader van de Opdracht namens de Opdrachtgever in Media
gepubliceerd (moet) worden.

1 Effectuering: Opdrachtnemer heeft de
volledige bevoegdheid om de Mediaplaatsing(en) namens
Opdrachtgever te effectueren bij de Media-exploitant(en),
waaronder begrepen het recht om op basis van eigen
ervaring en in overeenstemming met de Overeenkomst te
onderhandelen en contracten af te sluiten met Mediaexploitanten.
Indien een Media-exploitant een vordering
instelt tegen Opdrachtnemer in verband met een Opdracht
of een specifieke Mediaplaatsing die Opdrachtnemer
namens Opdrachtgever heeft gedaan, zal Opdrachtnemer
eerst onderhandelen en trachten deze vordering te
schikken, rekening houdend met de redelijke en
commerciële belangen van Opdrachtgever, waarbij
Opdrachtgever in tweede instantie bij deze
onderhandelingen betrokken mag worden, voor zover
Opdrachtgever redelijkerwijs aantoont dat zijn belangen
en de belangen van Opdrachtnemer wezenlijk tegenstrijdig
zijn.

2 Garanties: Opdrachtgever garandeert dat hij
geen direct contact zal hebben met Media-exploitanten of
derden over de Mediaplaatsingen die onderdeel uitmaken
van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever echter
rechtstreeks contact opneemt en bijvoorbeeld afspraken
maakt met Media Exploitanten, heeft dit geen gevolgen
voor de Overeenkomst, onder meer dat Opdrachtgever
deze afspraken of de financiële gevolgen daarvan niet op
nadelige wijze kan afwentelen op Opdrachtnemer en dat
Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer steeds een
exclusieve verplichting heeft tot nakoming van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
Opdrachtgever garandeert dat hij Opdrachtnemer op diens
eerste verzoek schadeloos zal stellen voor alle financiële
gevolgen van het handelen in strijd met deze bepaling
(bijvoorbeeld hogere kosten van de ingekochte
Mediaplaatsing of door Opdrachtnemer misgelopen
vergoedingen en commissies).

3 Verantwoordelijkheid: Opdrachtnemer of
CANDID is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor uitingen of diensten van Mediaexploitanten
of andere derden.

4 Annulering of Wijziging: Indien een
Mediaplaatsing geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of
gewijzigd, kan dit alleen op aanwijzing of initiatief van de
Media exploitant en onder diens voorwaarden.
Opdrachtnemer kan de kosten die verband houden met
wijzigingen, annuleringen en eventuele bijkomende kosten
alsnog bij Opdrachtgever in rekening brengen.

5 Prijswijzigingen: Opdrachtnemer mag
wijzigingen in de factoren die van invloed zijn op de
prijzen en vergoedingen van Opdrachtnemer, waaronder
prijzen van derden, zoals Media Exploitanten of
leveranciers, vergoedingen, zoals provisies, door die
derden aan Opdrachtnemer, valutakoersen,
verzekeringstarieven, omstandigheden die leiden tot een
wijziging van het door Opdrachtnemer vastgestelde
risicoprofiel van Opdrachtgever en andere heffingen of
belastingen, direct doorberekenen aan Opdrachtgever.
Opdrachtnemer is voorts gerechtigd jaarlijks per 1 januari
een jaarlijkse correctie, zoals inflatiecorrectie of
tariefswijzigingen van de door derden in rekening
gebrachte tarieven door te voeren. Opdrachtnemer kan dit
ook gedurende het jaar doen met terugwerkende kracht
tot 1 januari van dat jaar, indien de Opdracht reeds in het
voorafgaande jaar is verstrekt.

6 Schattingen: Indien een Media-exploitant ter
zake van een Mediaplaatsing een hogere prijs in rekening
brengt dan vooraf door Opdrachtnemer of de Mediaexploitant
is ingeschat, dan wel ter zake van die
Mediaplaatsing een boete of naheffingen oplegt, komen
die prijsverhoging, boete of naheffingen, al dan niet
opgelegd als gevolg van het niet besteden van een
bepaald bedrag aan minimale Mediaomzet, voor rekening
van Opdrachtgever.

7 Honorarium: Opdrachtnemer heeft recht op
een vergoeding. Dit honorarium bestaat uit:
a) een vergoeding op basis van de gewerkte
uren en het geldende uurtarief; of
b) een Handling fee; of
c) een financiële winst of provisie, hoe ook
genaamd; of
d) een combinatie van de hierboven onder a),
b), c) genoemde zaken.

8 Commissies: Opdrachtnemer is altijd en
uitsluitend gerechtigd alle commissies of (in)directe
financiële voordelen voor zichzelf te ontvangen en te
houden, tenzij partijen in de Overeenkomst anders
bepalen. Het is niet van belang of de commissies zijn toe
te rekenen aan of verband houden met het geld dat
Opdrachtgever via Opdrachtnemer bij Media-exploitanten
en/of andere derden heeft besteed. De enige uitzondering
hierop is wanneer uit de overeenkomst expliciet volgt dat
een bepaald percentage van de commissie(s) of een
financiële opbrengst die Opdrachtnemer rechtstreeks voor
de Mediaverkoop van Opdrachtgever ontvangt, toekomt
aan Opdrachtgever. Deze commissierestitutie wordt aan
de Opdrachtgever gegeven door middel van een korting op
de facturen met betrekking tot de Media Sales, tenzij
anders overeengekomen in de Overeenkomst. Alle
commissies, kortingen, tariefsverlagingen en andere
financiële voordelen die Opdrachtnemer, CANDID of een
van haar dochterondernemingen ontleent aan bijvoorbeeld
haar reputatie, klantwaarde en andere waarde voor Mediaexploitanten,
het volume van alle mediaplaatsingen door
Opdrachtnemer, CANDID of een van haar
dochterondernemingen gedurende enige periode, komen
echter altijd uitsluitend toe aan Opdrachtnemer.

9 Tarieven: Indien geen overeenstemming is
bereikt over de tarieven die van toepassing zijn op
bepaalde Mediaplaatsingen en Opdrachtnemer tegen een
voorlopig tarief Mediaplaatsingen voor Opdrachtgever
uitvoert, is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever niet
aansprakelijk voor verschillen tussen het voorlopige tarief
en het definitieve tarief dat van toepassing is op die
Mediaplaatsingen. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer
het voor de Mediaplaatsingen geldende eindtarief
verschuldigd.

10 Bewijsstukken: Indien de Opdrachtgever meer
bewijsstuk-exemplaren wenst dan door de Mediaexploitant
kosteloos worden verstrekt, zal de
Opdrachtnemer deze extra bewijsstuk-exemplaren
opvragen bij de Media-exploitant en – indien de Mediaexploitant
deze verstrekt of kan verstrekken – aan de
Opdrachtgever overhandigen tegen betaling door de
Opdrachtgever van de daaraan verbonden kosten.

11 Overmacht: Onder Overmacht wordt naast de
algemene bepalingen mede verstaan de weigering of het
niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de
Mediaplaatsing door een Media Exploitant, andere
tekortkomingen van de Media Exploitant, digitale
problemen zoals stroomstoringen, virusinfecties en
internetstoringen en elke van de wil van Opdrachtnemer
en Opdrachtgever onafhankelijke omstandigheid waardoor
de Diensten uit hoofde van de Overeenkomst of de
Mediaplaatsing niet, niet tijdig en/of niet volledig kunnen
worden uitgevoerd.

12 Aansprakelijkheid: Opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever of derden
lijden als gevolg van het misleidende, beledigende,
onfatsoenlijke of anderszins onjuiste en/of onrechtmatige
karakter van de vorm en inhoud van de Mediaplaatsing die
door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever of
diens opdracht is gemaakt. Eventuele kosten voor
rectificatie, wijziging of annulering van een Mediaplaatsing
zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Back To Top